• نحوه نمایش:
روزگاری ما

روزگاری ما

مستند روزگاری ما مجموعهای از تصاویر ارزشمند آرشیو دفاع مقدس است و انسانها و سبکی از زندگی را به تصویر میکشد که هیچوقت کهنه نمیشوند.

15 قسمت پخش شده
 • روزگاری ما - بمباران

  مستند روزگاری ما مجموعهای از تصاویر ارزشمند آرشیو دفاع مقدس است و انسانها و سبکی از زندگی را به تصویر میکشد که هیچوقت کهنه نمیشوند.

 • روزگاری ما - اسیر گرفتن

  مستند روزگاری ما مجموعهای از تصاویر ارزشمند آرشیو دفاع مقدس است و انسانها و سبکی از زندگی را به تصویر میکشد که هیچوقت کهنه نمیشوند.

 • روزگاری ما - ارتشی و امام

  مستند روزگاری ما مجموعهای از تصاویر ارزشمند آرشیو دفاع مقدس است و انسانها و سبکی از زندگی را به تصویر میکشد که هیچوقت کهنه نمیشوند.

 • روزگاری ما - پیرمرد

  مستند روزگاری ما مجموعهای از تصاویر ارزشمند آرشیو دفاع مقدس است و انسانها و سبکی از زندگی را به تصویر میکشد که هیچوقت کهنه نمیشوند.

 • روزگاری ما - حنابندان

  مستند روزگاری ما مجموعهای از تصاویر ارزشمند آرشیو دفاع مقدس است و انسانها و سبکی از زندگی را به تصویر میکشد که هیچوقت کهنه نمیشوند.

 • روزگاری ما - زدن هواپیما

  مستند روزگاری ما مجموعهای از تصاویر ارزشمند آرشیو دفاع مقدس است و انسانها و سبکی از زندگی را به تصویر میکشد که هیچوقت کهنه نمیشوند.

 • روزگاری ما - خاندان آذری

  مستند روزگاری ما مجموعهای از تصاویر ارزشمند آرشیو دفاع مقدس است و انسانها و سبکی از زندگی را به تصویر میکشد که هیچوقت کهنه نمیشوند.

 • روزگاری ما - دندانپزشکی

  مستند روزگاری ما مجموعهای از تصاویر ارزشمند آرشیو دفاع مقدس است و انسانها و سبکی از زندگی را به تصویر میکشد که هیچوقت کهنه نمیشوند.

 • روزگاری ما - ارتشی همراه بسیج

  مستند روزگاری ما مجموعهای از تصاویر ارزشمند آرشیو دفاع مقدس است و انسانها و سبکی از زندگی را به تصویر میکشد که هیچوقت کهنه نمیشوند.

 • روزگاری ما - آبرسانی

  مستند روزگاری ما مجموعهای از تصاویر ارزشمند آرشیو دفاع مقدس است و انسانها و سبکی از زندگی را به تصویر میکشد که هیچوقت کهنه نمیشوند.

 • روزگاری ما - انتقال جیپ

  مستند روزگاری ما مجموعهای از تصاویر ارزشمند آرشیو دفاع مقدس است و انسانها و سبکی از زندگی را به تصویر میکشد که هیچوقت کهنه نمیشوند.

 • روزگاری ما - غواصان

  مستند روزگاری ما مجموعهای از تصاویر ارزشمند آرشیو دفاع مقدس است و انسانها و سبکی از زندگی را به تصویر میکشد که هیچوقت کهنه نمیشوند.

>> > 1 2 < <<