• نحوه نمایش:
چهل گره

چهل گره

مجموعه مستند چهل گره نگاهی به تاریخچه معماری معاصر ایران و ورود سبک های غربی معماری به ایران و بررسی تبعات آن دارد.

12 قسمت پخش شده
 • چهل گره - 12

  مجموعه مستند چهل گره نگاهی به تاریخچه معماری معاصر ایران و ورود سبک های غربی معماری به ایران و بررسی تبعات آن دارد.

 • چهل گره - 11

  مجموعه مستند چهل گره نگاهی به تاریخچه معماری معاصر ایران و ورود سبک های غربی معماری به ایران و بررسی تبعات آن دارد.

 • چهل گره - 10

  مجموعه مستند چهل گره نگاهی به تاریخچه معماری معاصر ایران و ورود سبک های غربی معماری به ایران و بررسی تبعات آن دارد.

 • چهل گره - 9

  مجموعه مستند چهل گره نگاهی به تاریخچه معماری معاصر ایران و ورود سبک های غربی معماری به ایران و بررسی تبعات آن دارد.

 • چهل گره - 8

  مجموعه مستند چهل گره نگاهی به تاریخچه معماری معاصر ایران و ورود سبک های غربی معماری به ایران و بررسی تبعات آن دارد.

 • چهل گره - 7

  مجموعه مستند چهل گره نگاهی به تاریخچه معماری معاصر ایران و ورود سبک های غربی معماری به ایران و بررسی تبعات آن دارد.

 • چهل گره - 6

  مجموعه مستند چهل گره نگاهی به تاریخچه معماری معاصر ایران و ورود سبک های غربی معماری به ایران و بررسی تبعات آن دارد.

 • چهل گره - 5

  مجموعه مستند چهل گره نگاهی به تاریخچه معماری معاصر ایران و ورود سبک های غربی معماری به ایران و بررسی تبعات آن دارد.

 • چهل گره - 4

  مجموعه مستند چهل گره نگاهی به تاریخچه معماری معاصر ایران و ورود سبک های غربی معماری به ایران و بررسی تبعات آن دارد.

 • چهل گره - 3

  مجموعه مستند چهل گره نگاهی به تاریخچه معماری معاصر ایران و ورود سبک های غربی معماری به ایران و بررسی تبعات آن دارد.

 • چهل گره - 2

  مجموعه مستند چهل گره نگاهی به تاریخچه معماری معاصر ایران و ورود سبک های غربی معماری به ایران و بررسی تبعات آن دارد.

 • چهل گره - 1

  مجموعه مستند چهل گره نگاهی به تاریخچه معماری معاصر ایران و ورود سبک های غربی معماری به ایران و بررسی تبعات آن دارد.

>> > 1 < <<