• نحوه نمایش:
کاوش در اقیانوس ها

کاوش در اقیانوس ها

این مجموعه مستند تماشایی، اسرار اعماق اقیانوسها در زمان گذشته و حال را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه با استفاده از دادههای علمی و تصاویر شبیهسازی شده دیجیتالی، به کاوش در کشتیهای غرق شده، گنجینهها و شهرهای فرو رفته در اعماق دریاچهها، دریاها و اقیانوسهای سرتاسر جهان میپردازد.

13 قسمت پخش شده
 • کاوش در اقیانوس ها - 13

  این مجموعه مستند تماشایی، اسرار اعماق اقیانوسها در زمان گذشته و حال را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه با استفاده از دادههای علمی و تصاویر شبیهسازی شده دیجیتالی، به کاوش در کشتیهای غرق شده، گنجینهها و شهرهای فرو رفته در اعماق دریاچهها، دریاها و اقیانوسهای سرتاسر جهان میپردازد.

 • کاوش در اقیانوس ها - 12

  این مجموعه مستند تماشایی، اسرار اعماق اقیانوسها در زمان گذشته و حال را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه با استفاده از دادههای علمی و تصاویر شبیهسازی شده دیجیتالی، به کاوش در کشتیهای غرق شده، گنجینهها و شهرهای فرو رفته در اعماق دریاچهها، دریاها و اقیانوسهای سرتاسر جهان میپردازد.

 • کاوش در اقیانوس ها - 11

  این مجموعه مستند تماشایی، اسرار اعماق اقیانوسها در زمان گذشته و حال را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه با استفاده از دادههای علمی و تصاویر شبیهسازی شده دیجیتالی، به کاوش در کشتیهای غرق شده، گنجینهها و شهرهای فرو رفته در اعماق دریاچهها، دریاها و اقیانوسهای سرتاسر جهان میپردازد.

 • کاوش در اقیانوس ها - 10

  این مجموعه مستند تماشایی، اسرار اعماق اقیانوسها در زمان گذشته و حال را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه با استفاده از دادههای علمی و تصاویر شبیهسازی شده دیجیتالی، به کاوش در کشتیهای غرق شده، گنجینهها و شهرهای فرو رفته در اعماق دریاچهها، دریاها و اقیانوسهای سرتاسر جهان میپردازد.

 • کاوش در اقیانوس ها - 9

  این مجموعه مستند تماشایی، اسرار اعماق اقیانوسها در زمان گذشته و حال را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه با استفاده از دادههای علمی و تصاویر شبیهسازی شده دیجیتالی، به کاوش در کشتیهای غرق شده، گنجینهها و شهرهای فرو رفته در اعماق دریاچهها، دریاها و اقیانوسهای سرتاسر جهان میپردازد.

 • کاوش در اقیانوس ها - 8

  این مجموعه مستند تماشایی، اسرار اعماق اقیانوسها در زمان گذشته و حال را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه با استفاده از دادههای علمی و تصاویر شبیهسازی شده دیجیتالی، به کاوش در کشتیهای غرق شده، گنجینهها و شهرهای فرو رفته در اعماق دریاچهها، دریاها و اقیانوسهای سرتاسر جهان میپردازد.

 • کاوش در اقیانوس ها - 7

  این مجموعه مستند تماشایی، اسرار اعماق اقیانوسها در زمان گذشته و حال را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه با استفاده از دادههای علمی و تصاویر شبیهسازی شده دیجیتالی، به کاوش در کشتیهای غرق شده، گنجینهها و شهرهای فرو رفته در اعماق دریاچهها، دریاها و اقیانوسهای سرتاسر جهان میپردازد.

 • کاوش در اقیانوس ها - 6

  این مجموعه مستند تماشایی، اسرار اعماق اقیانوسها در زمان گذشته و حال را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه با استفاده از دادههای علمی و تصاویر شبیهسازی شده دیجیتالی، به کاوش در کشتیهای غرق شده، گنجینهها و شهرهای فرو رفته در اعماق دریاچهها، دریاها و اقیانوسهای سرتاسر جهان میپردازد.

 • کاوش در اقیانوس ها - 5

  این مجموعه مستند تماشایی، اسرار اعماق اقیانوسها در زمان گذشته و حال را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه با استفاده از دادههای علمی و تصاویر شبیهسازی شده دیجیتالی، به کاوش در کشتیهای غرق شده، گنجینهها و شهرهای فرو رفته در اعماق دریاچهها، دریاها و اقیانوسهای سرتاسر جهان میپردازد.

 • کاوش در اقیانوس ها - 4

  این مجموعه مستند تماشایی، اسرار اعماق اقیانوسها در زمان گذشته و حال را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه با استفاده از دادههای علمی و تصاویر شبیهسازی شده دیجیتالی، به کاوش در کشتیهای غرق شده، گنجینهها و شهرهای فرو رفته در اعماق دریاچهها، دریاها و اقیانوسهای سرتاسر جهان میپردازد.

 • کاوش در اقیانوس ها - 3

  این مجموعه مستند تماشایی، اسرار اعماق اقیانوسها در زمان گذشته و حال را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه با استفاده از دادههای علمی و تصاویر شبیهسازی شده دیجیتالی، به کاوش در کشتیهای غرق شده، گنجینهها و شهرهای فرو رفته در اعماق دریاچهها، دریاها و اقیانوسهای سرتاسر جهان میپردازد.

 • کاوش در اقیانوس ها - 2

  این مجموعه مستند تماشایی، اسرار اعماق اقیانوسها در زمان گذشته و حال را مورد بررسی قرار می دهد. این مجموعه با استفاده از دادههای علمی و تصاویر شبیهسازی شده دیجیتالی، به کاوش در کشتیهای غرق شده، گنجینهها و شهرهای فرو رفته در اعماق دریاچهها، دریاها و اقیانوسهای سرتاسر جهان میپردازد.

>> > 1 2 < <<