• نحوه نمایش:
سوریه پرونده یک بحران

سوریه پرونده یک بحران

این فیلم مستند روزشمار اتفاقات و بحرانهای سوریه است و از زمینههای شکلگیری آن در سال 2011 تا سال 2018 را روایت می کند.

8 قسمت پخش شده
 • سوریه پرونده یک بحران - 8

  این فیلم مستند روزشمار اتفاقات و بحرانهای سوریه است و از زمینههای شکلگیری آن در سال 2011 تا سال 2018 را روایت می کند.

 • سوریه پرونده یک بحران - 7

  این فیلم مستند روزشمار اتفاقات و بحرانهای سوریه است و از زمینههای شکلگیری آن در سال 2011 تا سال 2018 را روایت می کند.

 • سوریه پرونده یک بحران - 6

  این فیلم مستند روزشمار اتفاقات و بحرانهای سوریه است و از زمینههای شکلگیری آن در سال 2011 تا سال 2018 را روایت می کند.

 • سوریه پرونده یک بحران - 5

  این فیلم مستند روزشمار اتفاقات و بحرانهای سوریه است و از زمینههای شکلگیری آن در سال 2011 تا سال 2018 را روایت می کند.

 • سوریه پرونده یک بحران - 4

  این فیلم مستند روزشمار اتفاقات و بحرانهای سوریه است و از زمینههای شکلگیری آن در سال 2011 تا سال 2018 را روایت می کند.

 • سوریه پرونده یک بحران - 3

  این فیلم مستند روزشمار اتفاقات و بحرانهای سوریه است و از زمینههای شکلگیری آن در سال 2011 تا سال 2018 را روایت می کند.

 • سوریه پرونده یک بحران - 2

  این فیلم مستند روزشمار اتفاقات و بحرانهای سوریه است و از زمینههای شکلگیری آن در سال 2011 تا سال 2018 را روایت می کند.

 • سوریه پرونده یک بحران - 1

  این فیلم مستند روزشمار اتفاقات و بحرانهای سوریه است و از زمینههای شکلگیری آن در سال 2011 تا سال 2018 را روایت می کند.

>> > 1 < <<