• نحوه نمایش:
نامکان

نامکان

این مستند به حاشیه نشینی در کلان شهر ها و تاثیرات آن در جامعه می پردازد.

8 قسمت پخش شده
 • نامکان - 8

  این مستند به حاشیه نشینی در کلان شهر ها و تاثیرات آن در جامعه می پردازد. دورافتاده

 • نامکان - 7

  این مستند به حاشیه نشینی در کلان شهر ها و تاثیرات آن در جامعه می پردازد. نفرین زمین؛ مشکلات ساکنین منطقه 19 تهران

 • نامکان - 6

  این مستند به حاشیه نشینی در کلان شهر ها و تاثیرات آن در جامعه می پردازد. فراموشی؛ معضلات اجتماعی محلهدروازه غار تهران

 • نامکان - 5

  این مستند به حاشیه نشینی در کلان شهر ها و تاثیرات آن در جامعه می پردازد. کرانه؛ بافت های فرسوده

 • نامکان - 4

  این مستند به حاشیه نشینی در کلان شهر ها و تاثیرات آن در جامعه می پردازد. بدون مرز - حضور اتباع پاکستانی بدون مدرک در حاشیهتهران

 • نامکان - 3

  این مستند به حاشیه نشینی در کلان شهر ها و تاثیرات آن در جامعه می پردازد. پرتگاه شهرک گلستان

 • نامکان - 2

  این مستند به حاشیه نشینی در کلان شهر ها و تاثیرات آن در جامعه می پردازد. تکیه گاه

 • نامکان - 1

  این مستند به حاشیه نشینی در کلان شهر ها و تاثیرات آن در جامعه می پردازد. پشت شیشه - کودکان کار

>> > 1 < <<