• نحوه نمایش:
4200

4200

بررسی تصمیم گیری درباره تک نرخی کردن نرخ دلار به 4200 تومان در سال 1397 توسط دولت و تبعات آن در اقتصاد ایران.

1 قسمت پخش شده
  • 4200

    بررسی تصمیم گیری درباره تک نرخی کردن نرخ دلار به 4200 تومان در سال 1397 توسط دولت و تبعات آن در اقتصاد ایران.

>> > 1 < <<