• نحوه نمایش:
عشق شمعدانی ها

عشق شمعدانی ها

برنامه عشق شمعدانی ها مستندی از زندگی و مرگ دکتر حسین فاطمی وزیر امورخارجه ایران در دوران دکتر مصدق است. در این مستند دکتر حسین فاطمی وزیر امرو خارجه ی دولت مصدق بعد از کودتا فرار می کند و به مدت 6 ماه مخفی می شود و در انتها توسط فرمانداری نظامی بازداشت و تیرباران می شود. در حین این تعقیب و گریز و اختفا مروری بر زندگی و مبارزات حسین فاطمی از کودکی تا روز کودتا می شود.

1 قسمت پخش شده
  • عشق شمعدانی ها

    برنامه عشق شمعدانی ها مستندی از زندگی و مرگ دکتر حسین فاطمی وزیر امورخارجه ایران در دوران دکتر مصدق است. در این مستند دکتر حسین فاطمی وزیر امرو خارجه ی دولت مصدق بعد از کودتا فرار می کند و به مدت 6 ماه مخفی می شود و در انتها توسط فرمانداری نظامی بازداشت و تیرباران می شود. در حین این تعقیب و گریز و اختفا مروری بر زندگی و مبارزات حسین فاطمی از کودکی تا روز کودتا می شود.

>> > 1 < <<