• نحوه نمایش:
نبرد شیلی

نبرد شیلی

این مجموعه مستند به بررسی اوضاع شیلی پس از روی کار آمدن سالوادور آلنده و اتفاقاتی که موجب کودتا علیه او شد می پردازد.

6 قسمت پخش شده
 • نبرد شیلی - 6

  این مجموعه مستند به بررسی اوضاع شیلی پس از روی کار آمدن سالوادور آلنده و اتفاقاتی که موجب کودتا علیه او شد می پردازد.

 • نبرد شیلی - 5

  این مجموعه مستند به بررسی اوضاع شیلی پس از روی کار آمدن سالوادور آلنده و اتفاقاتی که موجب کودتا علیه او شد می پردازد.

 • نبرد شیلی - 4

  این مجموعه مستند به بررسی اوضاع شیلی پس از روی کار آمدن سالوادور آلنده و اتفاقاتی که موجب کودتا علیه او شد می پردازد.

 • نبرد شیلی - 3

  این مجموعه مستند به بررسی اوضاع شیلی پس از روی کار آمدن سالوادور آلنده و اتفاقاتی که موجب کودتا علیه او شد می پردازد.

 • نبرد شیلی - 2

  این مجموعه مستند به بررسی اوضاع شیلی پس از روی کار آمدن سالوادور آلنده و اتفاقاتی که موجب کودتا علیه او شد می پردازد.

 • نبرد شیلی - 1

  این مجموعه مستند به بررسی اوضاع شیلی پس از روی کار آمدن سالوادور آلنده و اتفاقاتی که موجب کودتا علیه او شد می پردازد.

>> > 1 < <<