• نحوه نمایش:
کربال

کربال

آشنایی با سیروس زارع، فعال اجتماعی و زیست محیطی اهل روستای کمجان شهرستان خرامه در استان فارس که با وجود خشکسالیبا همت اهالی اقدامبه احیای تالاب کمجان کردهاست.

1 قسمت پخش شده
  • کربال

    آشنایی با سیروس زارع، فعال اجتماعی و زیست محیطی اهل روستای کمجان شهرستان خرامه در استان فارس که با وجود خشکسالیبا همت اهالی اقدامبه احیای تالاب کمجان کردهاست.

>> > 1 < <<