• نحوه نمایش:
زلال آبی آسمان

زلال آبی آسمان

این مستندبا موضوع معرفی استاد عباس عبادی چهره ماندگار هنرساخت سرامیک و سفال شهر نطنز است که در گذشته ای نه چندان دور بیش از یکصد کارگاه فعال داشته است و اکنون او از معدود استادان این هنراست. شنبه 20 شهریور ساعت 18 تکرار روز بعد ساعت 8

1 قسمت پخش شده
  • زلال آبی آسمان

    این مستند با موضوع معرفی استاد عباس عبادی چهره ماندگار هنر ساخت سرامیک و سفال شهر نطنز است که در گذشته ای نه چندان دور بیش از یکصد کارگاه فعال داشته است و اکنون او از معدود استادان این هنر است.

>> > 1 < <<