• نحوه نمایش:
به ایران جاودانی ام

به ایران جاودانی ام

این مستند با موضوع زندگی و تلاش های علمی « احمد اقتداری» پدر مطالعات خلیج فارس ساخته شده است. همچنین در این مستند بخش هایی از تاریخ معاصر و برخی مسایل مربوط به خلیج فارس مورد بازخوانی قرار می گیرد.

1 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<