• نحوه نمایش:
دوران

دوران

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود. تهیه کننده : محمد رضا عباسیان

96 قسمت پخش شده
 • دوران - 82 - 2

  هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود. نمایش مستند زندگی در پیش از آینده

 • دوران - 82 - 1

  هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود. گفتگو درباره جایگاه انسان در آینده زمین

 • دوران - 81 - 2

  هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود. نمایش مستند فقط بخورید

 • دوران - 81 - 1

  هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود. گفتگو درباره مواد غذایی دورریز و ضایعات مواد غذایی

 • دوران - 80 - 2

  هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود. پخش مستند بمب هسته ای بریتانیا؛ اطلاعات دسته اول

 • دوران - 80 - 1

  هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود. گفتگو درباره صنعت انرژی هسته ای

 • دوران - 79 - 2

  هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود. نمایش مستند ما بسیاریم

 • دوران - 79 - 1

  هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود. گفتگو درباره انگیزه ها و نتایج حضور آمریکایی ها در غرب آسیا و خاورمیانه

 • دوران - 78 - 2

  هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود. پخش مستند خوردن حیوانات

 • دوران - 78 - 1

  هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود. گفتگو درباره فرهنگ تغزیه و نقش مواد غذای در بدن انسان

 • دوران - 77 - 2

  هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود. نمایش مستند دردسر محصولات تراریخته

 • دوران - 76 - 2

  هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود. نمایش مستند آخرین قطار به سوی خانه

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<