• نحوه نمایش:
به اضافه مستند - سری سوم

به اضافه مستند - سری سوم

«به اضافه مستند» به تهیه کنندگی محمد حسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان با اجرای علی صدری نیا با پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند خواهد پرداخت.

117 قسمت پخش شده
 • به اضافه مستند - 60 - نقد باشگاه شهرت

  به اضافه مستند به تهیه کنندگی محمد حسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان با اجرای علی صدری نیا با پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند خواهد پرداخت. مستند باشگاه شهرت روایتی از چگونگی به شهرت رسیدن سلبریتیها از جمله: الیزابت تیلور، چارلی چاپلین، مرلین مونرو، جرج بست، دیوید بکهام و ... در زمانهای مختلف است و تاثیرات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی هر کدام از این سلبریتیها را در دورههای مختلف بر روی جامعهشان بررسی میکند. این روزها موضوع شهرت یا به اصطلاح عامه سلبریتی بسیار داغ است و با منتشر شدن یک عکس یا یک فیلم از چهرههای معروف، موجی از صحبتها و حواشی به راه میافتد. محمدحسن یادگاری در جدیدترین مستند خود سراغ سلبریتیهای خارجی رفته است و نقش آنان را در عرصههای مختلف بر جامعهشان بررسی میکند. کارگردان :محمدحسن یادگاری

 • به اضافه مستند - 60 - نمایش باشگاه شهرت

  به اضافه مستند به تهیه کنندگی محمد حسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان با اجرای علی صدری نیا با پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند خواهد پرداخت. مستند باشگاه شهرت روایتی از چگونگی به شهرت رسیدن سلبریتیها از جمله: الیزابت تیلور، چارلی چاپلین، مرلین مونرو، جرج بست، دیوید بکهام و ... در زمانهای مختلف است و تاثیرات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی هر کدام از این سلبریتیها را در دورههای مختلف بر روی جامعهشان بررسی میکند. این روزها موضوع شهرت یا به اصطلاح عامه سلبریتی بسیار داغ است و با منتشر شدن یک عکس یا یک فیلم از چهرههای معروف، موجی از صحبتها و حواشی به راه میافتد. محمدحسن یادگاری در جدیدترین مستند خود سراغ سلبریتیهای خارجی رفته است و نقش آنان را در عرصههای مختلف بر جامعهشان بررسی میکند. کارگردان :محمدحسن یادگاری

 • به اضافه مستند - 59 - نقد رویای آجری

  بهاضافهمستند به تهیه کنندگی محمد حسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان با اجرای علی صدری نیا با پخشمستندهای دیده نشده در تلویزیون به بحث کارشناسی پیرامون موضوعمستندخواهد پرداخت. مستند رویای آجری روایتی متفاوت از تاریخچه سیاستگذاری مسکن در ۶۰ سال اخیر کشور است و تحولات این حوزه را از دوره دکتر مصدق تا امروز به تصویر میکشد. در این فیلم مستند ضمن استفاده از تصاویر آرشیوی، بسیاری از بازیگران اصلی حوزه مسکن و افراد تاثیرگذار که نقشی در تحولات آن در دههای اخیر داشتهاند در برابر دوربین قرار گرفته و روایتگر اتفاقاتی میشوند که بر این کالای مورد نیاز مردم گذشته است. بازار مسکن در چند سال اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده است و بعضا افزایش سرسامآور قیمتها تبعاتی را برای مردم به همراه داشته است. یکی از موضوعاتی که در این زمینه تاثیرگذار فراوانی داشته است، تصمیمات قانونگذاران است. این مستند سعی کرده است با مروری بر این تصمیمات ریشه نوسان قیمت مسکن را در دورههای مختلف کشف کند. کارگردان : داود مرادیان

 • به اضافه مستند - 59 - نمایش رویای آجری - بخش دوم

  بهاضافهمستند به تهیه کنندگی محمد حسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان با اجرای علی صدری نیا با پخشمستندهای دیده نشده در تلویزیون به بحث کارشناسی پیرامون موضوعمستندخواهد پرداخت. مستند رویای آجری روایتی متفاوت از تاریخچه سیاستگذاری مسکن در ۶۰ سال اخیر کشور است و تحولات این حوزه را از دوره دکتر مصدق تا امروز به تصویر میکشد. در این فیلم مستند ضمن استفاده از تصاویر آرشیوی، بسیاری از بازیگران اصلی حوزه مسکن و افراد تاثیرگذار که نقشی در تحولات آن در دههای اخیر داشتهاند در برابر دوربین قرار گرفته و روایتگر اتفاقاتی میشوند که بر این کالای مورد نیاز مردم گذشته است. بازار مسکن در چند سال اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده است و بعضا افزایش سرسامآور قیمتها تبعاتی را برای مردم به همراه داشته است. یکی از موضوعاتی که در این زمینه تاثیرگذار فراوانی داشته است، تصمیمات قانونگذاران است. این مستند سعی کرده است با مروری بر این تصمیمات ریشه نوسان قیمت مسکن را در دورههای مختلف کشف کند. کارگردان : داود مرادیان

 • به اضافه مستند - 59 - نمایش رویای آجری - بخش اول

  بهاضافهمستند به تهیه کنندگی محمد حسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان با اجرای علی صدری نیا با پخشمستندهای دیده نشده در تلویزیون به بحث کارشناسی پیرامون موضوعمستندخواهد پرداخت. مستند رویای آجری روایتی متفاوت از تاریخچه سیاستگذاری مسکن در ۶۰ سال اخیر کشور است و تحولات این حوزه را از دوره دکتر مصدق تا امروز به تصویر میکشد. در این فیلم مستند ضمن استفاده از تصاویر آرشیوی، بسیاری از بازیگران اصلی حوزه مسکن و افراد تاثیرگذار که نقشی در تحولات آن در دههای اخیر داشتهاند در برابر دوربین قرار گرفته و روایتگر اتفاقاتی میشوند که بر این کالای مورد نیاز مردم گذشته است. بازار مسکن در چند سال اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده است و بعضا افزایش سرسامآور قیمتها تبعاتی را برای مردم به همراه داشته است. یکی از موضوعاتی که در این زمینه تاثیرگذار فراوانی داشته است، تصمیمات قانونگذاران است. این مستند سعی کرده است با مروری بر این تصمیمات ریشه نوسان قیمت مسکن را در دورههای مختلف کشف کند. کارگردان : داود مرادیان

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<