• نحوه نمایش:
مغز

مغز

در این مجموعه مستند علمی، نحوه عملکرد مغز در دیافت پیام های حسی و عصبی، پردازش این داده های و واکنش به آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

5 قسمت پخش شده
 • مغز - 5

  در این مجموعه مستند علمی، نحوه عملکرد مغز در دیافت پیام های حسی و عصبی، پردازش این داده های و واکنش به آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

 • مغز - 4

  در این مجموعه مستند علمی، نحوه عملکرد مغز در دیافت پیام های حسی و عصبی، پردازش این داده های و واکنش به آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

 • مغز - 3

  در این مجموعه مستند علمی، نحوه عملکرد مغز در دیافت پیام های حسی و عصبی، پردازش این داده های و واکنش به آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

 • مغز - 2

  در این مجموعه مستند علمی، نحوه عملکرد مغز در دیافت پیام های حسی و عصبی، پردازش این داده های و واکنش به آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

 • مغز - 1

  در این مجموعه مستند علمی، نحوه عملکرد مغز در دیافت پیام های حسی و عصبی، پردازش این داده های و واکنش به آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

>> > 1 < <<