• نحوه نمایش:
جا به جا

جا به جا

مجموعه مستند « جا به جا » به جا به جایی مشاغل بین 4 خانواده دربندر دیر و آمادگی های آنها برای این جا به جایی می پردازد.

10 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<