• نحوه نمایش:
خلیج فارس

خلیج فارس

مستند «خلیج فارس» با ارائه اسناد مکتوب، صوتی و تصویری مختلف از مدارک ثبت شده تاریخی از اصالت نام خلیج فارس می گوید. تهیه کننده و کارگردان : ارد عطارپور

1 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<