• نحوه نمایش:
روی خاکستر گرنفل

روی خاکستر گرنفل

این مستند روایت آتش سوزی ساختمان گرنفل در انگلستان است که طی 9 ساعت جان 72 نفر را گرفت و 100 خانوار را بی خانمان کرد.

1 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<