• نحوه نمایش:
ساعت بدن

ساعت بدن

ساعت درونی بدن انسان در طی یک آزمایش ده روزه در محیطی کاملا بسته و به دور از نور خورشید مورد بررسی قرار می گیرد.

1 قسمت پخش شده
  • ساعت بدن

    ساعت درونی بدن انسان در طی یک آزمایش ده روزه در محیطی کاملا بسته و به دور از نور خورشید مورد بررسی قرار می گیرد.

>> > 1 < <<