• نحوه نمایش:
پرواز غیرممکن

پرواز غیرممکن

یک هواپیما در یک ماموریت نزدیک به غیرممکن قصد دارد تنها با استفاده از انرژی خورشیدی در سراسر جهان و بر فراز اقیانوس ها پرواز کند.

2 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<