• نحوه نمایش:
جنگ سرد

جنگ سرد

مجموعه مستند « جنگ سرد » محصول 1998 به بررسی جزییات وقایع دوران جنگ سرد، از پایان جنگ جهانی دوم تا فرو ریختن دیوار برلین می پردازد.

9 قسمت پخش شده
 • جنگ سرد - 9

  مجموعه مستند جنگ سرد محصول 1998 به بررسی جزییات وقایع دوران جنگ سرد، از پایان جنگ جهانی دوم تا فرو ریختن دیوار برلین می پردازد. چالش های سیاسی بین کوبا و آمریکا و نقش شوروی در این بین 1959 - 1962

 • جنگ سرد - 8

  مجموعه مستند جنگ سرد محصول 1998 به بررسی جزییات وقایع دوران جنگ سرد، از پایان جنگ جهانی دوم تا فرو ریختن دیوار برلین می پردازد. تقسیم آلمان به دو قسمت شرقی و غربی و رقاب دو قدرت شوروی و آمریکا بر سر منافع مورد نظر خود و ساخته شدن دیوار برلین

 • جنگ سرد - 7

  مجموعه مستند جنگ سرد محصول 1998 به بررسی جزییات وقایع دوران جنگ سرد، از پایان جنگ جهانی دوم تا فرو ریختن دیوار برلین می پردازد. رقابت های تسلیحاتی و فضایی بین شوروی و آمریکا در سال های 1949 تا 1961

 • جنگ سرد - 6

  مجموعه مستند جنگ سرد محصول 1998 به بررسی جزییات وقایع دوران جنگ سرد، از پایان جنگ جهانی دوم تا فرو ریختن دیوار برلین می پردازد. مک کارتیسم و مقابله با کمونیسم

 • جنگ سرد - 5

  مجموعه مستند جنگ سرد محصول 1998 به بررسی جزییات وقایع دوران جنگ سرد، از پایان جنگ جهانی دوم تا فرو ریختن دیوار برلین می پردازد. جنگ کره از 1949 تا 1953

 • جنگ سرد - 4

  مجموعه مستند جنگ سرد محصول 1998 به بررسی جزییات وقایع دوران جنگ سرد، از پایان جنگ جهانی دوم تا فرو ریختن دیوار برلین می پردازد. اوضاع شهر برلین در سال های 1948 و 1949

 • جنگ سرد - 3

  مجموعه مستند جنگ سرد محصول 1998 به بررسی جزییات وقایع دوران جنگ سرد، از پایان جنگ جهانی دوم تا فرو ریختن دیوار برلین می پردازد. 1947

>> > 1 < <<