• نحوه نمایش:
خانه ملت

خانه ملت

مجموعه مستند « خانه ملت » با حضور یک خبرنگار جستجوگر روایتی از مسیر انتخابات را با مرور ادوار گذشته مجلس و حضور کارشناسان در هر قسمت بیان می کند.تهیه کننده : محمد هادی نعمت اللهی

8 قسمت پخش شده
  • خانه ملت - 8

    مجموعه مستند خانه ملت با حضور یک خبرنگار جستجوگر روایتی از مسیر انتخابات را با مرور ادوار گذشته مجلس و حضور کارشناسان در هر قسمت بیان می کند.

  • خانه ملت - 7

    مجموعه مستند خانه ملت با حضور یک خبرنگار جستجوگر روایتی از مسیر انتخابات را با مرور ادوار گذشته مجلس و حضور کارشناسان در هر قسمت بیان می کند.

  • خانه ملت - 6

    مجموعه مستند خانه ملت با حضور یک خبرنگار جستجوگر روایتی از مسیر انتخابات را با مرور ادوار گذشته مجلس و حضور کارشناسان در هر قسمت بیان می کند.

>> > 1 < <<