• نحوه نمایش:
آتشفشان در آستانه فوران

آتشفشان در آستانه فوران

این مستند به فعالیت های خطرناک یک آتشفشان در کنگو و مردمی که در مجاورت آن زندگی می کنند می پردازد.

1 قسمت پخش شده
  • آتشفشان در آستانه فوران

    این مستند به فعالیت های خطرناک یک آتشفشان در کنگو و مردمی که در مجاورت آن زندگی می کنند می پردازد.

>> > 1 < <<