• نحوه نمایش:
دره سیل و آتش

دره سیل و آتش

در دره لوانگوا در زامبیا بعد از پشت سر گذاشتن خشکسالی شدید و بارش مجدد باران، شاهد زندگی جدید گونه های مختلف جانوری در این منطقه است.

3 قسمت پخش شده
  • دره سیل و آتش - 3

    در دره لوانگوا در زامبیا بعد از پشت سر گذاشتن خشکسالی شدید و بارش مجدد باران، شاهد زندگی جدید گونه های مختلف جانوری در این منطقه است.

  • دره سیل و آتش - 2

    در دره لوانگوا در زامبیا بعد از پشت سر گذاشتن خشکسالی شدید و بارش مجدد باران، شاهد زندگی جدید گونه های مختلف جانوری در این منطقه است.

  • دره سیل و آتش - 1

    در دره لوانگوا در زامبیا بعد از پشت سر گذاشتن خشکسالی شدید و بارش مجدد باران، شاهد زندگی جدید گونه های مختلف جانوری در این منطقه است.

>> > 1 < <<