• نحوه نمایش:
بریم بسازیم

بریم بسازیم

مجموعه «بریم بسازیم» روایتی از تلاش چهار جوان است که با هدف ایجاد توسعه‌ پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم، وارد روستایی در حاشیه‌ ورامین می‌شوند. در هر قسمت از این برنامه، چند نفر که شخصیت‌های اصلی مجموعه‌اند در قالب قصه‌ای جذاب با کاستی‌ها و مشکلات موجود در روستا مواجه شده و سعی می‌کنند با کمک اهالی، آن مشکل را برطرف کنند. مأموریت‌هایی که برای این شخصیت‌ها به‌وجود می‌آید، از جنسی است که مردم عادی نیز توان اجرایش را دارند و صرفاً نیازمند بیدار شدن دغدغه‌ کمک به همنوع و پیشرفت در مردم روستا است. تهیه‌کننده : احمد شفیعی - کارگردان : مهدی ماهان و مجید عزیزی

11 قسمت پخش شده
 • بریم بسازیم - 10

  مجموعه بریم بسازیمروایتی از تلاش چهار جوان است که با هدف ایجاد توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم، وارد روستایی در حاشیه ورامین میشوند. در هر قسمت از این برنامه، چند نفر که شخصیتهای اصلی مجموعهاند در قالب قصهای جذاب با کاستیها و مشکلات موجود در روستا مواجه شده و سعی میکنند با کمک اهالی، آن مشکل را برطرف کنند. مأموریتهایی که برای این شخصیتها بهوجود میآید، از جنسی است که مردم عادی نیز توان اجرایش را دارند و صرفاً نیازمند بیدار شدن دغدغه کمک به همنوع و پیشرفت در مردم روستا است. جشن شب یلدا بازارچه فرهنگی گردشگری

 • بریم بسازیم - 9

  مجموعه بریم بسازیمروایتی از تلاش چهار جوان است که با هدف ایجاد توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم، وارد روستایی در حاشیه ورامین میشوند. در هر قسمت از این برنامه، چند نفر که شخصیتهای اصلی مجموعهاند در قالب قصهای جذاب با کاستیها و مشکلات موجود در روستا مواجه شده و سعی میکنند با کمک اهالی، آن مشکل را برطرف کنند. مأموریتهایی که برای این شخصیتها بهوجود میآید، از جنسی است که مردم عادی نیز توان اجرایش را دارند و صرفاً نیازمند بیدار شدن دغدغه کمک به همنوع و پیشرفت در مردم روستا است.

 • بریم بسازیم - 8 - 2

  مجموعه بریم بسازیمروایتی از تلاش چهار جوان است که با هدف ایجاد توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم، وارد روستایی در حاشیه ورامین میشوند. در هر قسمت از این برنامه، چند نفر که شخصیتهای اصلی مجموعهاند در قالب قصهای جذاب با کاستیها و مشکلات موجود در روستا مواجه شده و سعی میکنند با کمک اهالی، آن مشکل را برطرف کنند. مأموریتهایی که برای این شخصیتها بهوجود میآید، از جنسی است که مردم عادی نیز توان اجرایش را دارند و صرفاً نیازمند بیدار شدن دغدغه کمک به همنوع و پیشرفت در مردم روستا است.

 • بریم بسازیم - 8 - 1

  مجموعه بریم بسازیمروایتی از تلاش چهار جوان است که با هدف ایجاد توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم، وارد روستایی در حاشیه ورامین میشوند. در هر قسمت از این برنامه، چند نفر که شخصیتهای اصلی مجموعهاند در قالب قصهای جذاب با کاستیها و مشکلات موجود در روستا مواجه شده و سعی میکنند با کمک اهالی، آن مشکل را برطرف کنند. مأموریتهایی که برای این شخصیتها بهوجود میآید، از جنسی است که مردم عادی نیز توان اجرایش را دارند و صرفاً نیازمند بیدار شدن دغدغه کمک به همنوع و پیشرفت در مردم روستا است.

 • بریم بسازیم - 7

  مجموعه بریم بسازیمروایتی از تلاش چهار جوان است که با هدف ایجاد توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم، وارد روستایی در حاشیه ورامین میشوند. در هر قسمت از این برنامه، چند نفر که شخصیتهای اصلی مجموعهاند در قالب قصهای جذاب با کاستیها و مشکلات موجود در روستا مواجه شده و سعی میکنند با کمک اهالی، آن مشکل را برطرف کنند. مأموریتهایی که برای این شخصیتها بهوجود میآید، از جنسی است که مردم عادی نیز توان اجرایش را دارند و صرفاً نیازمند بیدار شدن دغدغه کمک به همنوع و پیشرفت در مردم روستا است. ساخت و تکمیل یک دامداری و یک واحد نانوایی سنتی

 • بریم بسازیم - 6

  مجموعه بریم بسازیمروایتی از تلاش چهار جوان است که با هدف ایجاد توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم، وارد روستایی در حاشیه ورامین میشوند. در هر قسمت از این برنامه، چند نفر که شخصیتهای اصلی مجموعهاند در قالب قصهای جذاب با کاستیها و مشکلات موجود در روستا مواجه شده و سعی میکنند با کمک اهالی، آن مشکل را برطرف کنند. مأموریتهایی که برای این شخصیتها بهوجود میآید، از جنسی است که مردم عادی نیز توان اجرایش را دارند و صرفاً نیازمند بیدار شدن دغدغه کمک به همنوع و پیشرفت در مردم روستا است. بازسازی یک دبستان

 • بریم بسازیم - 5

  مجموعه بریم بسازیمروایتی از تلاش چهار جوان است که با هدف ایجاد توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم، وارد روستایی در حاشیه ورامین میشوند. در هر قسمت از این برنامه، چند نفر که شخصیتهای اصلی مجموعهاند در قالب قصهای جذاب با کاستیها و مشکلات موجود در روستا مواجه شده و سعی میکنند با کمک اهالی، آن مشکل را برطرف کنند. مأموریتهایی که برای این شخصیتها بهوجود میآید، از جنسی است که مردم عادی نیز توان اجرایش را دارند و صرفاً نیازمند بیدار شدن دغدغه کمک به همنوع و پیشرفت در مردم روستا است. ایجاد کتابخانه دائمی

 • بریم بسازیم - 4

  مجموعه بریم بسازیمروایتی از تلاش چهار جوان است که با هدف ایجاد توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم، وارد روستایی در حاشیه ورامین میشوند. در هر قسمت از این برنامه، چند نفر که شخصیتهای اصلی مجموعهاند در قالب قصهای جذاب با کاستیها و مشکلات موجود در روستا مواجه شده و سعی میکنند با کمک اهالی، آن مشکل را برطرف کنند. مأموریتهایی که برای این شخصیتها بهوجود میآید، از جنسی است که مردم عادی نیز توان اجرایش را دارند و صرفاً نیازمند بیدار شدن دغدغه کمک به همنوع و پیشرفت در مردم روستا است. راه اندازی کارگاه گلیم بافی

 • بریم بسازیم - 3

  مجموعه بریم بسازیمروایتی از تلاش چهار جوان است که با هدف ایجاد توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم، وارد روستایی در حاشیه ورامین میشوند. در هر قسمت از این برنامه، چند نفر که شخصیتهای اصلی مجموعهاند در قالب قصهای جذاب با کاستیها و مشکلات موجود در روستا مواجه شده و سعی میکنند با کمک اهالی، آن مشکل را برطرف کنند. مأموریتهایی که برای این شخصیتها بهوجود میآید، از جنسی است که مردم عادی نیز توان اجرایش را دارند و صرفاً نیازمند بیدار شدن دغدغه کمک به همنوع و پیشرفت در مردم روستا است. احداث زمین فوتبال

 • بریم بسازیم - 2

  مجموعه بریم بسازیمروایتی از تلاش چهار جوان است که با هدف ایجاد توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم، وارد روستایی در حاشیه ورامین میشوند. در هر قسمت از این برنامه، چند نفر که شخصیتهای اصلی مجموعهاند در قالب قصهای جذاب با کاستیها و مشکلات موجود در روستا مواجه شده و سعی میکنند با کمک اهالی، آن مشکل را برطرف کنند. مأموریتهایی که برای این شخصیتها بهوجود میآید، از جنسی است که مردم عادی نیز توان اجرایش را دارند و صرفاً نیازمند بیدار شدن دغدغه کمک به همنوع و پیشرفت در مردم روستا است. شهرستان پیشوا و ساخت آشپزخانه و کفپوش حیاط

 • بریم بسازیم - 1

  مجموعه بریم بسازیمروایتی از تلاش چهار جوان است که با هدف ایجاد توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم، وارد روستایی در حاشیه ورامین میشوند. در هر قسمت از این برنامه، چند نفر که شخصیتهای اصلی مجموعهاند در قالب قصهای جذاب با کاستیها و مشکلات موجود در روستا مواجه شده و سعی میکنند با کمک اهالی، آن مشکل را برطرف کنند. مأموریتهایی که برای این شخصیتها بهوجود میآید، از جنسی است که مردم عادی نیز توان اجرایش را دارند و صرفاً نیازمند بیدار شدن دغدغه کمک به همنوع و پیشرفت در مردم روستا است. شهرستان ورامین و بازسازی یک دکه اغذیه فروشی

>> > 1 < <<