• نحوه نمایش:
دکتر صالحی

دکتر صالحی

این مستند به معرفی دکتر صالحی، پزشک مشغول به کار در روستاهای شهرستان ماهنشان استان زنجان می پردازد. کارگردان : محمد صفا

1 قسمت پخش شده
  • دکتر صالحی

    این مستند به معرفی دکتر صالحی، پزشک مشغول به کار در روستاهای شهرستان ماهنشان استان زنجان می پردازد.

>> > 1 < <<