• نحوه نمایش:
چکامه کوچ

چکامه کوچ

این مستند به معرفی ایل بختیاری و کوچ یکی از خانواده های این ایل در کوه های تاراز می پردازد.

1 قسمت پخش شده
  • چکامه کوچ

    این مستند به معرفی ایل بختیاری و کوچ یکی از خانواده های این ایل در کوه های تاراز می پردازد.

>> > 1 < <<