• نحوه نمایش:
سیاه رگ

سیاه رگ

مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد.

11 قسمت پخش شده
 • سیاه رگ - اتوبان نقره ای

  مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. ارتباط گرایش به اعتیاد و بزهکاری

 • سیاه رگ - آوازهای گمشده

  مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد.

 • سیاه رگ - میهمان ناخوانده - 2

  مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد.

 • سیاه رگ - میهمان ناخوانده - 1

  مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. معضل اعتیاد و مواد مخدر در شهر زاهدان

 • سیاه رگ - روایت درد - 2

  مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. هزینه های مالی و اجتماعی مواد مخدر بر جامعه

 • سیاه رگ - روایت درد - 1

  مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. هزینه های مالی و اجتماعی مواد مخدر بر جامعه

 • سیاه رگ - ته خط - 2

  مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. تاثیر مواد مخدر بر جسمو روح

 • سیاه رگ - ته خط - 1

  مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. تاثیر مواد مخدر بر جسمو روح

 • سیاه رگ - روایت مهتاب

  مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. معضل اعتیاد بین زنان و تاثیر آن بر خانواده ها

 • سیاه رگ - مهارت های زندگی

  مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. لزوم آموزش مهارت های زندگی به افراد و ارتباط موثر آن در مقابله با اضطراب و هیجانات

 • سیاه رگ - روایت سقوط

  مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. آسیب شناسی افراد معتاد متجاهر، بزهکار کارتن خواب و ...

>> > 1 < <<