• نحوه نمایش:
سیاه رگ

سیاه رگ

مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد.

13 قسمت پخش شده
  • سیاه رگ - مواد مخدر و اقتصاد

    مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد.

  • سیاه رگ - کوچه بن بست

    مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. افراد موفقی که بر اثر اعتیاد اعتبار و شغل خود را از دست داده اند.

  • سیاه رگ - اتوبان نقره ای

    مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. ارتباط گرایش به اعتیاد و بزهکاری

  • سیاه رگ - آوازهای گمشده

    مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد.

  • سیاه رگ - میهمان ناخوانده - 2

    مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد.

  • سیاه رگ - میهمان ناخوانده - 1

    مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. معضل اعتیاد و مواد مخدر در شهر زاهدان

  • سیاه رگ - روایت درد - 2

    مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. هزینه های مالی و اجتماعی مواد مخدر بر جامعه

  • سیاه رگ - روایت درد - 1

    مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. هزینه های مالی و اجتماعی مواد مخدر بر جامعه

  • سیاه رگ - ته خط - 2

    مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. تاثیر مواد مخدر بر جسمو روح

  • سیاه رگ - ته خط - 1

    مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. تاثیر مواد مخدر بر جسمو روح

  • سیاه رگ - روایت مهتاب

    مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. معضل اعتیاد بین زنان و تاثیر آن بر خانواده ها

  • سیاه رگ - مهارت های زندگی

    مجموعه برنامه سیاه رگ به بررسی تاثیر مواد مخدر بر اقتصاد، از مبدا تولید آن تا مصرف کنندگان و تبعات ناشی از آن می پردازد. لزوم آموزش مهارت های زندگی به افراد و ارتباط موثر آن در مقابله با اضطراب و هیجانات

>> > 1 2 < <<