دوربین شما: دوربین شما: ننه توت فرنگی

دوربین شما

دوربین شما: ننه توت فرنگی

دوربین شما" برنامه کوتاهی است که هر بار به سراغ یک مکان و شغل خاص می رود و با افراد گفتگو می کند و نظر بینندگان را در مورد مستند و شبکه مستند جویا می شود.

این قسمت: ننه توت فرنگی

نظر دادن