دوربین شما: دوربین شما: آبشار بیشه

دوربین شما

دوربین شما: آبشار بیشه

دوربین شما" برنامه کوتاهی است که هر بار به سراغ یک مکان و شغل خاص می رود و با افراد گفتگو می کند و نظر بینندگان را در مورد مستند و شبکه مستند جویا می شود.

این قسمت: آبشار بیشه

نظر دادن