تاریخ شفاهی ایران: تاریخ شفاهی ایران _ 236 _ گوشه هایی از زندگی شخصی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران _ 236 _ گوشه هایی از زندگی شخصی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

بیننده گوشه هایی از زندگی شخصی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری ایشان در سال 1372 باشید 

نظر دادن