انتخاب خدمتگزار - 1

انتخاب خدمتگزار - 1

انتخاب خدمتگزار - 1

این مجموعه مستند در هر قسمت در کنار تعریفی ساده از یک حرفه، انتظارات صاحبان آن حرفه درباره رئیس جمهور آتی را از زبان خودشان بیان می کند. در هر قسمت موضوعی مشخص دنبال می شود و از زوایای مختلف به آن پرداخته می شود.

این قسمت : آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان و دانش آموزان

نظر دادن