انتخاب خدمتگزار

انتخاب خدمتگزار

انتخاب خدمتگزار

این مجموعه مستند در هر قسمت در کنار تعریفی ساده از یک حرفه، انتظارات صاحبان آن حرفه درباره رئیس جمهور آتی را از زبان خودشان بیان می کند. در هر قسمت موضوعی مشخص دنبال می شود و از زوایای مختلف به آن پرداخته می شود.

هر هفته دوشنبه و پنجشنبه ساعت 22 بیننده این برنامه باشید.

نظر دادن