پرسش - 10

پرسش - 10

پرسش - 10

در این مجموعه برنامه به بررسی نظرات مختلف در خصوص انتظارات از رئیس جمهور پرداخته می شود.

در این مجموعه برنامه به بررسی نظرات مختلف در خصوص انتظارات از رئیس جمهور پرداخته می شود.

این قسمت : بیکاری و اشتغال

نظر دادن