همسفر: همسفر - کرمان - 23

همسفر

همسفر - کرمان - 23

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به کرمان می رویم.

این قسمت : مناطق گردشگری جیرفت

نظر دادن