همسفر: همسفر - یزد - 10

همسفر

همسفر - یزد - 10

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به استان یزد می رویم.

این قسمت : قنات زارچ

نظر دادن