همسفر: همسفر - هرمزگان - 19

همسفر

همسفر - هرمزگان - 19

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به استان هرمزگان می رویم.

این قسمت : صنایع دستی و غذاهای محلی در بندرعباس

نظر دادن