همسفر: همسفر - نرماشیر - 1

همسفر

همسفر - نرماشیر - 1

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهرستان نرماشیر در استان کرمان می رویم.

این قسمت : جاذبه های توریستی

نظر دادن