همسفر: همسفر - نرماشیر - 4

همسفر

همسفر - نرماشیر - 4

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهرستان نرماشیر در استان کرمان می رویم.

این قسمت : روستای سعادت آباد

نظر دادن