همسفر: همسفر - همدان - 1

همسفر

همسفر - همدان - 1

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر همدان می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم. 

این قسمت : جاذبه های گردشگری و تاریخی همدان

نظر دادن