همسفر: همسفر - لرستان - 4

همسفر

همسفر - لرستان - 4

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر الشتر در استان لرستان می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

این قسمت : جاذبه های طبیعی شهرستان سلسله در استان لرستان

نظر دادن