همسفر: همسفر - مرکزی - 6

همسفر

همسفر - مرکزی - 6

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به استان مرکزی می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم. 

این قسمت : آشنایی با جاذبه های گردشگری و صنایع دستی شهر خمین - منطقه تیمره

نظر دادن