همسفر: همسفر - همدان - 24

همسفر

همسفر - همدان - 24

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر همدان می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

این قسمت : فصل گردوچینی در باغات گردو در تویسرکان

نظر دادن