همسفر: همسفر - همدان - 26

همسفر

همسفر - همدان - 26

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر همدان می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

این قسمت : جاذبه های دیدنی در تویسرکان

نظر دادن