همسفر: همسفر - طبس - 3

همسفر

همسفر - طبس - 3

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر طبس می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

این قسمت : باغ گلشن طبس و موزه زمین شناسی

نظر دادن