همسفر: همسفر - طبس - 9

همسفر

همسفر - طبس - 9

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر طبس می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

این قسمت : سفر به روستای کریت که زلزله سال 57 کاملا ویران شد.

نظر دادن