همسفر: همسفر - سرایان - 9

همسفر

همسفر - سرایان - 9

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهرستان سرایان در استان خراسان جنوبی می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

این قسمت : قنات بلده در منطقه فردوس

نظر دادن