همسفر: همسفر - جهرم - 9

همسفر

همسفر - جهرم - 9

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران.در برنامه همسفر این قسمت به شهر جهرم می رویم.

این قسمت : جاذبه های تاریخی

نظر دادن