همسفر: همسفر - دزفول - 3

همسفر

همسفر - دزفول - 3

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر دزفول در استان خوزستان می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

این قسمت : بازار دزفول و آشنایی با برخی مشاغل آن

نظر دادن