همسفر: همسفر - دزفول - 8

همسفر

همسفر - دزفول - 8

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر دزفول در استان خوزستان می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

این قسمت : معرفی باغ پرندگان و باغ وحش دز

نظر دادن