همسفر: همسفر - جهرم - 12

همسفر

همسفر - جهرم - 12

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران.در برنامه همسفر این قسمت به شهر جهرم می رویم.

این قسمت : بازار مسقف و تاریخی جهرم

نظر دادن